Save Syria - visual.ly

シリア反政府派はシオニストが操作する - YouTube

米、シリア反体制派武装勢力を直接支援へ - YouTube

軍事費で出来ること : 大阪府教育センター